SANITA’. TECNOLOGIA E SALUTE, TORNA PREMIO BAMBINO GESU’ ROMA.